HMS

Vår HMS og kvalitets politikk:

Kranringen AS skal være den foretrukne leverandør av kran- og løfteoppdrag med høy faglig kvalitet og høy sikkerhetsstandard. Vi skal også ta godt vare på miljøet og ikke minst våre kompetente ansatte.

Kranringen AS skal løpende forbedre effektivitet og resultater innen HMS og kvalitet for å levere en høy standard, og til enhver tid overholde myndighetskrav virksomheten er underlagt.

For å kunne leve opp til denne politikken skal våre ledere og ansattes representanter ta et ekstraordinært ansvar med å gå foran som et godt eksempel.

Helse og sikkerhet:

Som en overordnet målsetning har Kranringen AS en visjon om null skader på mennesker, miljø, materielle verdier og omdømme.

Kranringen AS arbeider derfor systematisk med å overvåke, styre og forminske våre vesentlige arbeidsmiljøpåvirkninger, som bl.a. arbeidsulykker, fysisk- og psykisk arbeidsmiljø og materielle skader.

Kranringen AS kartlegger farer og problemer gjennom overordnet risikoanalyse for virksomheten, sikker jobb analyse og rapportering om uønskede hendelser.

Kranringen AS skal ha en åpen og positiv dialog med våre samarbeidspartnere og oppdragsgivere på arbeidsmiljøområdet.

Kranringen AS skal gjennom dette arbeidet skape en god arbeidskultur og forbli en attraktiv arbeidsplass.

Miljø:

Kranringen AS skal arbeide for å forebygge forurensing og redusere negativ miljøpåvirkning.

For å redusere utslipp skal vi arbeide med å optimalisere ressursbruk, redusere og sortere avfall som skal leveres videre til avfallsmottak.

Kvalitet:

Kranringen AS skal levere tjenester som svarer til oppdragsgivers forventninger og krav.

Kranringen AS skal levere effektive løsninger og ønsker å være en problemløser for våre oppdragsgivere.

Kranringen AS står for at sikkerhet er den viktigste kvalitetsfaktoren i vårt arbeid og det skal fokuseres kompromissløst på sikkerhet under planlegging, utførelse og avslutning av oppdrag.

Kranringen AS vil med dette sikre en målrettet utvikling av den enkelte medarbeiders kompetanse.